یارانه

یارانه جدید برای خانوارهای معترض، واریز و مسدود شد

/post-22

یارانه جدید برای خانوارهای معترض، واریز و مسدود شد


🔹آنطور که سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است، مرحله دیگری از یارانه جدید 300 تا 400 هزار تومانی را به حساب خانوارهایی که اعتراض کرده بودند، واریز کرده ولی تا مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها، مسدود و غیرقابل برداشت خواهد بود.